Odoo 8 error: "Could not get content for..

classic تقليدي list قائمة threaded المتشعب
1 رسالة خيارات
الرد | المتشعب
فتح هذه المشاركة بطريقة العرض المتشعب
|

Odoo 8 error: "Could not get content for..

azizmech
See the image .. its  a very tough problem